แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ประกาศผลรับนักศึกษาฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
  รายละเอียดตำแหน่งงาน พนักงานบัญชีและการเงิน (บริษัท ข้าวพันดี จำกัด ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา)
ช่วงเวลาเปิดรับ : รับสมัครถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
จำนวนเปิดรับ : 1 อัตรา


ข้อมูลตำแหน่งงาน :

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ

 • จัดทำเอกสารและลงบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำงบการเงินทั้งหมด พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายการระหว่างบริษัทในเครือ รายงานสรุปเงินสดและเงินฝากธนาคาร และรายงานอื่นๆตามที่กำหนด
 • จัดทำรายละเอียดและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3,53
 • จัดทำรายละเอียดและนำส่งแบบประกันสังคม รายงานต่างๆตามที่กองทุนประกันสังคมร้องขอ
 • ดูแลและควบคุมวงเงินสดย่อย พร้อมทั้งการเบิกจ่าย การเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย
 • จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 (กรณีที่ยังไม่มีบุคคลากร)
 • ควบคุมดูแลสินค้าคงเหลือ และจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
 • ดูแลเรื่องการเงินและควบคุมกระแสเงินสด
 • รับวางบิลค่าใช้จ่ายจาก Supplier
 • จัดทำเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ กรณีมีรายการขายเกิดขึ้น
 • จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification)

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านบัญชี 0-2 ปี
 •  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี


จำนวนผู้เข้าชม : 2,262,780 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 46,208,758 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +