แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    30 เมษายน 2558 2
   3. ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)    31 พฤษภาคม 2558 2
   4. Software Specialist (ABAP Programmer)    30 เมษายน 2558 1
   5. นักกฎหมาย    31 พฤษภาคม 2558 1
   6. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 พฤษภาคม 2558 5
   7. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 พฤษภาคม 2558 3
   8. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 พฤษภาคม 2558 1
   9. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    30 เมษายน 2558 2
   10. Business Support (WMS)    30 เมษายน 2558 1
   11. IT Support    30 เมษายน 2558 2
   12. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 พฤษภาคม 2558 1
   13. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    30 เมษายน 2558 1
   14. IT Security Support    30 เมษายน 2558 1
   15. Business Application Support (Finance & HR Application)    30 เมษายน 2558 2
   16. IT Technical Support    30 เมษายน 2558 1
   17. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   18. เจ้าหน้าที่บุคคล    30 เมษายน 2558 1
   19. นักบัญชี    30 เมษายน 2558 5
   20. วิศวกรเครื่องกล โครงการเขมร - พม่า    30 เมษายน 2558 1
   21. วิศวกรอุตสาหการ โครงการเขมร - พม่า    30 เมษายน 2558 1
   22. วิศวกรไฟฟ้า โครงการเขมร - พม่า    30 เมษายน 2558 1
   23. วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ โครงการเขมร - พม่า    30 เมษายน 2558 1
   24. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    30 เมษายน 2558 2
   25. วิศวกรระบบบริหารนวัตกรรม    30 เมษายน 2558 2
   26. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 พฤษภาคม 2558 1
   27. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 พฤษภาคม 2558 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่การเงิน    30 เมษายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยพืชเศรษฐกิจ    30 เมษายน 2558 1
   3. วิศวกร    30 เมษายน 2558 1
   4. นักวิชาการ-วิศวกรรม    30 เมษายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. หัวหน้าหน่วยควบคุมงบประมาณ    30 เมษายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    31 พฤษภาคม 2558 2
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    30 เมษายน 2558 5
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 มิถุนายน 2558 5
   6. เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด (เบียร์สด)    30 เมษายน 2558 2
   7. ผู้จัดการส่วนการตลาด ต่างประเทศ    30 เมษายน 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(Reception)    30 มิถุนายน 2558 2
   9. เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์    31 พฤษภาคม 2558 2
   10. ผู้บริหารงานโฆษณา (Digital/Online Specialist)    31 พฤษภาคม 2558 3
   11. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 สิงหาคม 2558 5
   12. Key Account Manager/Supervisor / Executive    31 สิงหาคม 2558 3
   13. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    30 เมษายน 2558 2
   14. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    30 เมษายน 2558 1
   15. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด(Promoter)    31 พฤษภาคม 2558 3
   16. เจ้าหน้าที่การตลาด Syder Bay    31 พฤษภาคม 2558 2
   17. ผู้บริหารประชาสัมพันธ์(CSR)    31 พฤษภาคม 2558 3
   18. Personal Assistant    31 พฤษภาคม 2558 1
   19. ผู้จัดการแผนกธุรการบัญชี    31 พฤษภาคม 2558 1
   20. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 2


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    15 มิถุนายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (จ.ปทุมธานี)    15 มิถุนายน 2558 1
   3. นักบัญชี (จ.ปทุมธานี)    15 มิถุนายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี (จ.สิงห์บุรี)    30 เมษายน 2558 1
   2. วิศวกรระบบควบคุม (จ.สิงห์บุรี)    30 มิถุนายน 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกลต้นกำลัง    30 เมษายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ CSR (จ.ขอนแก่น)    30 เมษายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    30 เมษายน 2558 20
   2. Trade Marketing Supervisor/Officer    30 มิถุนายน 2558 2


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกวางแผนและระบบคุณภาพ    30 เมษายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบคุณภาพ    31 พฤษภาคม 2558 1
   4. นักวิทยาศาสตร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    30 เมษายน 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์    15 มิถุนายน 2558 2


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    30 เมษายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 พฤษภาคม 2558 100
   3. ช่างซ่อมบำรุง    31 พฤษภาคม 2558 4
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการ(วังน้อย จ.อยุธยา)    31 พฤษภาคม 2558 1
   5. IT Support    31 พฤษภาคม 2558 3
   6. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    30 มิถุนายน 2558 3


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    30 เมษายน 2558 1
   2. Project Coordinator    30 เมษายน 2558 1
   3. Distribution Manager    30 เมษายน 2558 1
   4. Account Executive    30 เมษายน 2558 1
   5. Media Coordinator    30 เมษายน 2558 1
   6. Junior Art Director    30 เมษายน 2558 1
   7. Sales Manager    30 เมษายน 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน(Cost Accountant) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    30 เมษายน 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    30 เมษายน 2558 1
   3. หัวหน้าทีมขาย    30 เมษายน 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    30 เมษายน 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    30 เมษายน 2558 1
   4. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    30 เมษายน 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 2
   6. หัวหน้างานผลิตน้ำมันรำ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 3
   7. ช่างเทคนิค(ควบคุมเครื่องจักร) (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 15
   8. พนักงานควบคุมคลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   9. พนักงานบรรจุสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    29 พฤษภาคม 2558 5
   10. หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ    30 เมษายน 2558 1
   11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 4


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Local Operator    31 พฤษภาคม 2558 4
   2. Local Operator (Skill)    31 พฤษภาคม 2558 4
   3. Control Board    30 เมษายน 2558 4
   4. System Engineer    31 พฤษภาคม 2558 1
   5. C&I Engineer    31 พฤษภาคม 2558 1
   6. Lead C&I    31 พฤษภาคม 2558 1
   7. Lead Electrical    30 เมษายน 2558 1
   8. Lead Machanical    30 เมษายน 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,326,784 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 23,814,445 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +