บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล Operation    31 พฤษภาคม 2557 2
   2. พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)    31 พฤษภาคม 2557 1
   3. นักวิเคราะห์    31 พฤษภาคม 2557 2
   4. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์    31 พฤษภาคม 2557 1
   5. วิศวกรอุตสาหการ    30 เมษายน 2557 2
   6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    31 พฤษภาคม 2557 1
   7. ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    30 มิถุนายน 2557 2
   8. นักบัญชีงบประมาณ    31 พฤษภาคม 2557 1
   9. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์    31 พฤษภาคม 2557 2
   10. นักบัญชี    31 พฤษภาคม 2557 3
   11. Business Application Support (Plant Application)    30 เมษายน 2557 1
   12. MIS & BI Analyst    30 เมษายน 2557 1
   13. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วุฒิ ปวส.)    31 พฤษภาคม 2557 1
   14. วิศวกรเครื่องกล    30 เมษายน 2557 1
   15. วิศวกรควบคุม    30 มิถุนายน 2557 1
   16. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    30 มิถุนายน 2557 1
   17. วิศวกรไฟฟ้า    30 มิถุนายน 2557 1
   18. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    30 มิถุนายน 2557 1
   19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    31 พฤษภาคม 2557 1
   20. เลขานุการ    31 พฤษภาคม 2557 1
   21. Business Support (Finance)    31 พฤษภาคม 2557 1
   22. Business Support (Plant)    30 เมษายน 2557 1
   23. MIS & BI Developer    30 เมษายน 2557 1
   24. เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านสรรหาฯ)    30 เมษายน 2557 1
   25. นักบัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน    31 พฤษภาคม 2557 1
   26. ผู้จัดการแผนกจัดหาและพัฒนาแหล่งซื้อ    31 พฤษภาคม 2557 1
   27. นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล    30 เมษายน 2557 2
   28. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ    31 พฤษภาคม 2557 1
   29. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Cosmetic)    30 เมษายน 2557 1
   30. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    31 พฤษภาคม 2557 1
   31. Business Support (WMS)    31 พฤษภาคม 2557 2
   32. เจ้าหน้าที่การตลาด    31 พฤษภาคม 2557 1
   33. เจ้าหน้าที่การตลาด (Brand Farm Design)    31 พฤษภาคม 2557 1
   34. นักบริหารการเงินอาวุโส    31 พฤษภาคม 2557 1
   35. เจ้าหน้าที่การเงิน    31 พฤษภาคม 2557 1
   36. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-วางแผนการเงิน    31 พฤษภาคม 2557 1
   37. นักวิจัย (การตลาด)    15 พฤษภาคม 2557 2
   38. วิศวกรบรรจุ    30 มิถุนายน 2557 2
   39. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    30 มิถุนายน 2557 1
   40. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    30 มิถุนายน 2557 1
   41. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    30 มิถุนายน 2557 1
   42. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต    30 มิถุนายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Merchandiser Supervisor    30 เมษายน 2557 3
   2. เลขานุการผู้บริหาร    30 เมษายน 2557 1
   3. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 พฤษภาคม 2557 10
   4. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    30 เมษายน 2557 2
   5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 พฤษภาคม 2557 2
   6. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    30 เมษายน 2557 1
   7. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบตัวแทนจำหน่าย    31 พฤษภาคม 2557 1
   8. Key Account Executive/Supervisor    30 เมษายน 2557 5
   9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล    31 พฤษภาคม 2557 1
   10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนตัวแทนจำหน่าย    31 พฤษภาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 พฤษภาคม 2557 1
   12. เลขานุการผู้บริหาร    31 พฤษภาคม 2557 4
   13. ผู้จัดการแผนกสนับนุนข้อมูล    30 เมษายน 2557 1
   14. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    31 พฤษภาคม 2557 2
   15. Marketing Support Executive    31 พฤษภาคม 2557 1
   16. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด Non-Alcohol    31 พฤษภาคม 2557 4
   17. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูลขาย    30 มิถุนายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Programmer    31 พฤษภาคม 2557 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานจัดซื้อ    05 พฤษภาคม 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาสตร์    30 มิถุนายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 พฤษภาคม 2557 30


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ผลิต/บรรจุเบียร์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1
   3. วิศวกรไฟฟ้าควบคุม ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1
   5.  เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกผลิตเบียร์    30 เมษายน 2557 1
   7. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    30 มิถุนายน 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2557 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานตรวจจ่ายค่าขนส่ง    31 พฤษภาคม 2557 2
   2. พนักงานตรวจจ่ายค่าขนส่ง    31 พฤษภาคม 2557 2
   3. พนักงานคลังสินค้า(ปวส.)    15 พฤษภาคม 2557 21


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Social Marketer    31 พฤษภาคม 2557 1
   2. Business Development Executive    31 พฤษภาคม 2557 1
   3. IT Officer    31 พฤษภาคม 2557 1
   4. Creative & Copy Writer    31 พฤษภาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่สัญญาลิขสิทธิ์    31 พฤษภาคม 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (เขียนข่าว)    31 พฤษภาคม 2557 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    31 พฤษภาคม 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    31 พฤษภาคม 2557 1
   3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    31 พฤษภาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน(Cost Accountant) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    31 พฤษภาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 857,871 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 14,934,226 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +

xxx